Vyberte stranu

DPH je nevyhnutnou súčasťou podnikateľov. Ako sa DPH v Maďarsku určuje, čo je to samozdanenie a ako je to s DPH v praxi? Za akých podmienok je podnikateľ v Maďarsku platcom DPH? Aj na tieto otázky sa vám pokúsime odpovedať v nasledujúcom článku.

DPH v Maďarsku – základná definícia

DPH v Maďarsku patrí medzi nepriame dane a významne prispieva do štátneho rozpočtu. Daň z pridanej hodnoty (DPH), ako naznačuje jej názov, je typom dane z obratu, ktorá súvisí s predajom tovaru alebo služby. Nepriama preto, že ju kupujúci neplatí priamo, ale nepriamo, keďže je zahrnutá v nákupnej cene. Nákupca musí zase splniť povinnosť odviesť túto daň príslušnému daňovému úradu v Maďarsku. Týka sa preto zároveň fyzických aj právnických osôb.

1. Sadzby DPH v Maďarsku

Najčastejšie sa stretnete so základnou výškou DPH v Maďarsku a to 27%. Je zároveň najvyššou v rámci krajín EU. Je reakciou na hospodársku krízu z roku 2008. Podlieha jej väčšina produktov a služieb. V súčasnosti má Maďarsko ale stanovené 3 DPH sadzby. 27%, 18% a 5%. Predaj určitých výrobkov podporuje štát so zníženou 5% sadzbou. Ako príklad uvádzame ubytovacie služby. 5% sadzba sa však vzťahuje aj na knihy, denníky a rôzne zdravotnícke pomôcky. Sadzba DPH v Maďarsku vo výške 18% sa uplatňuje napr. na mliečne výrobky.

Tri sadzby DPH

  1. Základná sadzba DPH 27%
  2. Znížená sadzba DPH 18%
  3. Znížená sadzba DPH 5%

2. Produkty a služby oslobodené od DPH v Maďarsku 

Okrem troch sadzieb DPH v Maďarsku existujú produkty a služby, ktoré sú oslobodené od dane. Znamená to teda, že za ne nemusíte platiť DPH.

Čo to znamená, ak je podnikateľ v Maďarsku platcom dane?

Platca dane v Maďarsku je povinný účtovať DPH, ale má tiež možnosť si DPH odpočítať. Pre podnikateľov s vysokými nákladmi sa oplatí registrovať sa ako platca DPH. Platca DPH je povinný podať daňové priznanie k DPH.

Byť alebo nebyť platcom alebo neplatcom DPH v Maďarsku?

Pred začiatkom podnikania v Maďarsku sa musíte rozhodnúť, ako budete zdaňovať svoj príjem. Ako súkromná osoba si môžete vybrať medzi daňou z príjmov fyzickej osoby alebo daňou z príjmov malých podnikov.
Ak neplánujete väčšiu investíciu,
alebo ak počítate s nižším príjmom a nízkou úrovňou nákladov, zvoľte si oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb. Limit je 12 miliónov HUF ročne. Ak začnete podnikať v Maďarsku v priebehu roka, limit bude alikvotná čiastka vypočítaná z 12 miliónov HUF. Od povinnosti platiť DPH a priznávať DPH budete oslobodený aj v prípade, ak celková protihodnota za uskutočnený predaj zostáva pod limitnou hodnotou. Vo všeobecnosti by ste sa mali rozhodnúť pre oslobodenie od dane v prípade, ak produkt alebo službu predávate predovšetkým súkromným osobám. Spoločnosť, ktorá sa rozhodne pre oslobodenie od platenia DPH v Maďarsku, nemá povinnosť platiť daň, preto ju nemusí ani účtovať. Nemáte však nárok na odpočet DPH na účtoch výdavkov. Z tohto dôvodu si nemôžete uplatniť ani nárok na vrátenie DPH. Ak prekročíte 12 miliónovú limitnú hodnotu, budete musieť prejsť na fakturáciu DPH a podať daňové priznanie k DPH. Oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb sa v niektorých prípadoch neuplatňuje. V týchto prípadoch je podnikateľ povinný platiť DPH.

dph v Maďarsku

 

Maďarská firma oslobodená od DPH 

Podnik oslobodený od dane nemôže odpočítať DPH, a preto musí DPH zaplatiť daňovému úradu. Pre zúčtovanie DPH sa musí podať daňové priznanie k DPH. Okrem toho sa v osobitnom priznaní (A60) musí uviesť daňové identifikačné číslo pre DPH poskytovateľa služieb a cenu služby vyjadrenú v HUF.

Zákonné termíny

O platení resp. neplatení dane sa musíte rozhodnúť na začiatku podnikania alebo na konci daňového roka. V druhom prípade musíte svoje rozhodnutie daňovému úradu oznámiť do posledného dňa v roku. Ak tak urobíte, od prvého dňa nasledujúceho roka sa stanete platcom DPH,  alebo budete oslobodení od DPH. Ak ste sa platcom DPH stali preto, lebo ste v priebehu roka prekročili limitnú hodnotu 12 miliónov HUF, nemáte možnosť sa nasledujúce dva roky stať neplatcom DPH.

Čo je činnosť oslobodená od DPH v Maďarsku?

Ide o všetky činnosti za tovary a služby, za ktoré nie je povinnosť platiť v Maďarsku DPH.
Činnosť oslobodená od dane
a oslobodenie od dane z príjmu sú dve rôzne veci.

  1. Oslobodenie od dane z príjmu je právom subjektu DPH, pokiaľ splníte zákonné podmienky. V tomto prípade podnik neúčtuje DPH za činnosti, ktoré by inak podliehali DPH.

  2. Naopak, činnosť oslobodená od dane nie je otázkou výberu, ale oslobodenie od dane upravuje zákon. Zvyčajne sa jedná o činnosti všeobecného záujmu, napríklad vzdelávacie služby, poštové služby, ošetrovateľstvo alebo iná zdravotná starostlivosť.

Čo znamená termín samozdanenie DPH v Maďarsku?

Ako už bolo uvedené, v základnom prípade predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorá obsahuje DPH. Kupujúci zaplatí brutto sumu, podnikateľ DPH odvedie daňovému úradu. Systém samozdanenia vzniká v situácii, keď sa povinnosť platiť DPH prenesie na príjemcu tovaru alebo služby. V tomto prípade predajca nemôžete účtovať DPH na faktúre. Pre predajcu je to výhodné, lebo kupujúcemu nemusí fakturovať DPH. Tým sa predíde zložitým situáciám, keď sa faktúra neuhradí, ale DPH musí byť aj tak zaplatená. Toto môže v prípade väčšej sumy spôsobiť aj platobnú neschopnosť.

Uplatnenie DPH na základe prijatia platby

V prípade, ak sa DPH odvádza až po úhrade faktúry alebo jej časti. DPH uvedená v zaplatenej sume musí byť odvedená. Vo všeobecnosti sa DPH uvedená na faktúre musí zohľadniť v daňovom priznaní k DPH v Maďarsku, aj keď zákazník faktúru neuhradí.

1. Kto si môže zvoliť uplatnenie DPH na základe prijatia platby?

Spoločnosti, ktoré sú považované za malé a stredné. To znamená, že počet zamestnancov je nižší ako 250 a ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. Ich ročný obrat je max. 50 miliónov EUR.-. Celková suma bez DPH z predaja tovaru a poskytnutých služieb v predchádzajúcom roku nepresiahla 125 000 000 HUF.-. Očakáva sa, že celková suma bez DPH z predaja tovaru a poskytnutých služieb v predmetnom roku nepresiahne 125 000 000 HUF.-. Spoločnosť pritom nie je v likvidácii ani v konkurze.

2. Kedy zaniká uplatnenie DPH na základe prijatia platby?

  • ak už nie sú splnené podmienky oprávnenosti
  • ak sa podnik rozhodne nevyužiť túto možnosť od nasledujúceho daňového roku

Podanie daňového priznanie v Maďarsku

Frekvencia podania daňového priznania k DPH je stanovená zákonom (príloha 2 zákona č. CL z roku 2017 o správe daní).

Daňové priznanie k DPH môže byť podané:

  • Mesačne
  • Štvrťročné
  • Ročne

Veríme, že informácie s daňovými tipmi pre vás budú užitočné. Pokiaľ vás táto téma zaujala, prípadne potrebujete v Maďarsku založiť spoločnosť, otvoriť bankový účet, zriadiť virtuálne sídlo, či registrovať sa pre účely DPH, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi vám pomôžeme. So zriaďovaním spoločností v Maďarsku totiž máme bohaté skúsenosti.