Vyberte stranu

Pri podnikaní treba myslieť na dosahovanie účinných ekonomických výsledkov aj cez inovatívne metódy v účtovníctve. Práve téma účtovníctvo a dane sú prioritami pre menšie podniky, ale aj veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré hľadajú kreatívne možnosti pre zdokonalenie finančných procesov vo firme. Aj účtovníctvo môže byť kreatívne, ak máte ,,šikovného“ účtovníka. Kedy sa tento pojem aplikoval do praxe? Ako vám môže kreatívne účtovníctvo uškodiť pri zúčtovaní daní? Vedenie účtovníctva by mal byť transparentný proces podmienený dodržiavaním etických noriem v podnikaní. Ak sa dostanete do štádia veľkého účtovníckeho experimentu, môže to vašu firmu existenčne zasiahnuť. Ako v reputácii, tak aj vo financiách. Súlad hodnoverného účtovníctva a finančných cieľov podniku môžete docieliť so správnou stratégiou. Ak konáte čestne a s dobrým úmyslom.

Kreatívne účtovníctvo v trestnom zákone

Je naozaj náročné jednoznačne určiť, v ktorom prípade je kreatívne účtovníctvo dobré alebo zlé. Závisí to od účelu využitia a od cieľov firmy. Dá sa uplatňovať v pozitívnom slova zmysle, ale taktiež ho zneužiť. V čom spočíva kreativita v účtovníctve? Jednoducho povedané, kreatívne účtovníctvo predstavuje proces manipulácie s účtovnými údajmi s cieľom transformácie účtovných výkazov z podoby, akú by mala mať, do podoby, ako by si priali ich tvorcovia. Teda primárne ide o manipuláciu so získanými údajmi. Medzi hlavné črty kreatívneho účtovníctva patria:

  • systematické skresľovanie skutočných príjmov a aktív podnikov alebo iných organizácií,
  • nadmerná komplikácia postupov pri výkazníctve,
  • využitie nových spôsobov charakterizovania príjmov, aktív alebo záväzkov,
  • realizovanie transakcií, ktorých úmyslom je vykázať potrebnú finančnú pozíciu, výkonnosť a peňažné toky spoločnosti,
  • zámer je ovplyvňovať čitateľov smerom k interpretáciám údajov, ktoré požadujú autori.

Kreatívne účtovníctvo vychádza najmä z medzier, ktoré spoločnosť využíva, aby navonok pôsobila finančne stabilnejšie, než v skutočnosti je. V prípade, že podnik cielene koná proti ustanoveným zákonom ide o podvod a porušuje sa tým zákon. V tom prípade kreatívne účtovníctvo môže vyvolať podozrenia zo strany vlády, prípadne tento akt vedie až k zrušeniu spoločnosti a dôležitá je spätná kontrola, teda audit. Ku kreatívnemu účtovníctvu môže prísť aj omylom, pri zlom nastavení účtovného systému pre kontroly a zostatky.

Manipulácia údajov v účtovníctve je vymedzená aj v Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z.z, teda je podľa uvedených okolností v skutočnosti považovaná za trestný čin. Konkrétne kreatívne účtovníctvo definuje aj  § 259, ktorý deklaruje, že kreatívne účtovníctvo je skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. [1] Porušenie uvedeného paragrafu je sankciované aj trestom odňatia slobody v rozmedzí niekoľkých rokov. Aj to je dôvod, prečo účtovníctvo a dane treba nastaviť tak, ako to dovoľujú právne predpisy a aby spoločnosť prevzala podobu riadne fungujúcej inštitúcie ako v účtovníctve, tak aj v daňovom systéme.

Účtovníctvo a dane vedené kreatívnym účtovníkom  

Účtovník by sa mal vedieť obracať v aktuálnych normách a usmerneniach v správe daní. Sledovanie aktuálnych zmien môže spoločnosti priniesť výhody, ktoré sa skôr či neskôr odrazia vo fungovaní ekonomiky podniku. Účtovníctvo a dane sú pojmy, ktoré navzájom úzko súvisia, a preto je dôležité prihliadať na kvalitný výber správneho účtovníka. Výber závisí od viacerých faktorov, pre podnik je dôležitá lojálnosť, odbornosť, kvalifikovanosť a angažovanosť. Ak má podnik vyššie ambície, pri riešení finančných činností by mal byť účtovník vynaliezavý a kreatívny.  Zodpovedná osoba, ktorej je zverený celý chod financií by mala mať výborný prehľad v zákonoch, paragrafoch, nariadeniach v oblasti účtovníctva. Aj o tom je kreatívne účtovníctvo. Aby mal schopnosti zosúladiť právne normy s ekonomický, teda aj daňovými povinnosťami.

Kreatívne účtovníctvo v praxi

Triky, ako účtovníctvo a dane viesť manipulatívnym spôsobom vychádzajú z princípov tvorivého účtovníctva. Najznámejšou formou je tzv. window dressing, teda účtovná manipulácia s údajmi, ktorej cieľom je dostať výkazy do podoby, ako si ju predstavujú manažéri. [2] Tento pojem vznikol v roku 1985 v Anglicku a Walese autorizovaným inštitútom účtovných znalcov a expertov, ktorí sa venujú problematike kreatívne účtovníctvo. Z nich vychádzajú viaceré metódy:

– nedodržanie zásady opatrnosti v účtovníctve,

– skreslenie vykazovania výnosov, ktoré nevyhovujú ich definícii,

– zámena modernizácie majetku za opravu a naopak,

– zámerné vykazovanie krátkodobého majetku a dlhov medzi dlhodobými a naopak,

– skreslenie ocenenia majetku v súvahe už v dobe obstarania,

– výber metódy odpisovania – zlý odhad doby životnosti majetku a pod. [3]

Okrem vyššie spomínaných metód je možné účtovníctvo a dane zmanipulovať aj inými princípmi. Avšak, ak si účtovník úmyselne jednu z nich zvolí a aplikuje, už je činnosť považovaná ako zámerné vykonávanie kreatívneho účtovníctva.

Účtovníctvo a dane vedené kreatívne, ale v medziach zákona

Odpoveď nájdete u našich profesionálov. Ak spoločnosť skĺzne do povedomia verejnosti ako nedôveryhodná s neetickým správaním vo finančných veciach, reputácia sa len ťažko napráva, ak vôbec. Uistite sa, či vaše súčasné nastavenie účtovníctva je naozaj správne. FreyaCorporation má dlhoročné skúseností s poradenstvom v oblasti účtovníctva. Orientuje sa na správu účtovníctva a daní ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Počas našej prvej bezplatnej konzultácii vám poradíme, ako efektívne uplatniť aktuálne trendy vo vedení účtov vášho podniku.

Zdroje

[1] Zákony pre ľudí.sk Trestný zákon. Zákon č. 300/2005 Z. z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

[2], [3] BEDNÁROVÁ Ľ. Kreatívne účtovníctvo a techniky manipulácie s účtovnými informáciami. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic12/subor/4.pdf