Prvý krok – fáza prípravy – na čo si dať pozor a aké sú najčastejšie chyby začínajúcich podnikateľov

Príprava podkladov rovnako  ako správny výber obchodného mena a výšky základného kapitálu pri založení spoločnosti v Maďarskej republike tvorí základný prvok rýchleho začiatku podnikania bez zbytočne spôsobených prieťahov zo strany štátnych inštitúcií.

Výber spoločnosti, ktorá Vám sprostredkuje založenie spoločnosti v Maďarskej republike

V prípade založenia spoločnosti v Maďarskej republike prostredníctvom firmy venujúcej sa inkorporačným službám (alebo tiež službám zakladania spoločností) doporučujeme využiť služby spoločnosti, ktorá vám je schopná poskytnúť kontaktnú osobu, zamestnanca, ktorý komunikuje v maďarskom jazyku. Týmto krokom sa predíde možným nedorozumeniam pri nesprávnych prekladoch a zároveň je takáto spoločnosť schopná poskytnúť podporu pri ďalších požiadavkách na rozvoj podnikania (riešenia licencií, komunikácie s úradmi atď…)

Ako si vybrať maďarského advokáta

Pri výbere advokáta je podstatné, aby komunikácia prebiehala v intencii do 24h od času, kedy je zaslaná otázka alebo požiadavka. Rovnako  je podstatné, aby bol advokát schopný a ochotný pomôcť (sprevádzať)  konateľa pri otváraní elektronickej schránky na oboch úradoch.

Výber predmetov činnosti

Pre možnosť čo najpresnejšieho nadefinovania predmetov činností v Maďarskej republike je ideálnym postupom zabezpečenie prekladu predmetov činností do maďarského jazyka alebo opisom činností,  týmto sa predíde nedorozumeniam pri zápise činností do obchodného registra. Väčšina advokátov, rovnako  ako aj spoločností požaduje okrem  definovania predmetov  činností aj opis toho, ako  bude prebiehať podnikateľská činnosť, nakoľko  sa obsahovo a právne niektoré  predmety činnosti medzi Slovenskou a Maďarskou republikou môžu líšiť.

ber názvu spoločnosti

Maďarský obchodný register  pristupuje pri kontrole vybraného obchodného mena markantne prísnejšie ako slovenský. V prípade, že spoločnosť plánuje podnikať napríklad v oblasti športových potrieb, je nutné aby názov spoločnosti bol absolútne nezameniteľný so žiadnou spoločnosťou, ktorá už na trhu existuje, a ktorá by mohla mať v budúcnosti v pláne podnikať v rovnakom odbore. Minimálna  odporúčaná dĺžka obchodného názvu sú tri písmená, avšak pre možnosť kontroly existencie názvu v obchodnom registri odporúčame štyri písmená. V niektorých extrémnych prípadoch maďarský obchodný register kontroluje aj totožnosť predmetov činnosti novej a vznikajúcej spoločnosti pri posudzovaní názvu.

Sídlo spoločnosti v Maďarskej republike

Rovnako ako vo väčšine krajín  je aj v Maďarsku možné využitie takzvaných virtuálnych sídiel. Tie sú poskytované spoločnosťami, ktoré buď vlastnia budovy/adresy na ktorých je umiestnené sídlo spoločnosti alebo sú oprávnené vlastníkom takéto  sídlo poskytnúť. Pri výbere sídla je v základe podstatné overiť, či daná spoločnosť poskytuje službu preposielania pošty, skenovania prijatých poštových zásielok a umiestnenie tabule informujúcej o existencii sídla na danej adrese. V prípade možnosti je vhodné overiť si prostredníctvom referencií adresu sídla a kvalitu ich služieb. Tým sa predíde situácii, kedy bude spoločnosti doručená pošta napr. z finančnej správy, avšak k adresátovi sa nedostane, čo môže mať za následok pokuty, respektíve kontrolu zo strany finančnej správy z dôvodu nevyzdvihnutia si úradnej listiny.

 

Atypickou požiadavkou niektorých poskytovaní virtuálneho sídla je aj nutnosť osobného stretnutia budúceho konateľa Maďarskej spoločnosti s prevádzkovateľom virtuálneho sídla pred podpísaním listín.

POZOR! Maďarská finančná správa nie je  povinná posielať doporučené listiny! Často ich  posiela len obyčajne, pričom  platí fikcia doručenia (firma list prevzala)!

Základný kapitál

Splácanie základného kapitálu je podmienkou založenia spoločnosti. Toto je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to  :

  1. Formou čestného prehlásenia správcu vkladu (zabezpečuje advokát pri založení spoločnosti) – v takomto prípade však pri prípadných finančných problémoch ručí majiteľ spoločnosti celým svojím majetkom,
  2. Vkladom na účet banky vytvorený na tento účel. Peniaze je následne možné použiť na účely podnikania.

Komplexné založenie spoločnosti prostrednictvom našej spoločnosti už od 940 €!